เครื่องคิดเลขทางการเงิน Casio FC-200V 2nd Edition (ของแท้รับประกัน 2 ปี)

4,000.00 บาท 2,700.00 บาท

เครื่องคิดเลขทางการเงิน Casio FC-200V 2nd Edition (ของแท้รับประกัน 2 ปี)

 • ดอกเบี้ยทั่วไป
 • ดอกเบี้ยแบบทบต้น
 • การประเมินการลงทุน (กระแสเงินสด)
 • ค่าตัดจำหน่าย
 • ทั่วไปและฟังก์ชัน
 • ทางสถิติและการถดถอย
 • การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
 • ต้นทุน ราคาขาย หรือกำไรขั้นต้น
 • การคำนวณวันหรือวันที่
 • ค่าเสื่อมราคา
 • การคำนวณพันธบัตร
 • จุดคุ้มทุน